Werkstoff-Nr. EN AW-2014A
Beschreibung Aluminium-Kupferlegierung

EN/DIN Bez.

AlCu4SiMg(A)

UNS

-

Int. Normen

-
Werkstoff-Nr. EN AW-2017A
3.1325
Beschreibung Aluminium-Kupfer-Knetlegierung

EN/DIN Bez.

AlCu4MgSi(A)
AlCuMg1

UNS

-

Int. Normen

-
Beschreibung Aluminium-Kupferlegierung

EN/DIN Bez.

AlCu4MgSi(A) ( AIR )
AlCuMg1 ( AIR )

UNS

-

Int. Normen

-
Werkstoff-Nr. EN AW-2024
3.1355
Beschreibung Aluminium-Kupferlegierung

EN/DIN Bez.

AlCu4Mg1
AlCuMg2

UNS

-

Int. Normen

-
Beschreibung Aluminium-Kupferlegierung

EN/DIN Bez.

AlCu4Mg1 ( AIR )
AlCuMg2 ( AIR )

UNS

-

Int. Normen

-
Beschreibung Aluminium-Kupferlegierung

EN/DIN Bez.

AlCu4Mg1 ( AIR ) platiert
AlCuMg2 ( AIR ) platiert

UNS

-

Int. Normen

-
Werkstoff-Nr. EN AW-2030
Beschreibung Aluminium-Kupferlegierung

EN/DIN Bez.

AlCu4PbMg

UNS

-

Int. Normen

-
Werkstoff-Nr. EN AW-2031
Beschreibung Aluminium-Kupferlegierung

EN/DIN Bez.

AlCu2,5NiMg

UNS

-

Int. Normen

-
Werkstoff-Nr. EN AW-2091
Beschreibung Aluminium-Kupferlegierung

EN/DIN Bez.

AlCu2Li2Mg1,5

UNS

-

Int. Normen

-
Werkstoff-Nr. EN AW-2117
3.1305
Beschreibung Aluminium-Kupferlegierung

EN/DIN Bez.

AlCu2,5Mg
AlCu2,4Mg0,5

UNS

-

Int. Normen

-
Werkstoff-Nr. EN AW-2124
Beschreibung Aluminium-Kupferlegierung

EN/DIN Bez.

AlCu4Mg1(A)

UNS

-

Int. Normen

-
Werkstoff-Nr. EN AW-2214
Beschreibung Aluminium-Kupferlegierung

EN/DIN Bez.

AlCu4SiMg(B)

UNS

-

Int. Normen

-
Werkstoff-Nr. EN AW-2219
Beschreibung Aluminium-Kupferlegierung

EN/DIN Bez.

AlCu6Mn

UNS

-

Int. Normen

-
Werkstoff-Nr. EN AW-2319
Beschreibung Aluminium-Kupferlegierung

EN/DIN Bez.

AlCu6Mn(A)

UNS

-

Int. Normen

-
Werkstoff-Nr. EN AW-3002
Beschreibung Aluminium-Manganlegierung

EN/DIN Bez.

AlMn0,2Mg0,1

UNS

-

Int. Normen

-
Werkstoff-Nr. EN AW-3003
3.0517
Beschreibung Aluminium-Manganlegierung

EN/DIN Bez.

AlMn1Cu
AlMnCu

UNS

-

Int. Normen

-
Werkstoff-Nr. EN AW-3004
3.0526
Beschreibung Aluminium-Manganlegierung

EN/DIN Bez.

AlMn1Mg1
AlMn1Mg1

UNS

-

Int. Normen

-
Werkstoff-Nr. EN AW-3005
3.0525
Beschreibung Aluminium-Manganlegierung

EN/DIN Bez.

AlMn1Mg0,5
AlMn1Mg0,5

UNS

-

Int. Normen

-
Werkstoff-Nr. EN AW-3005A
Beschreibung Aluminium-Manganlegierung

EN/DIN Bez.

AlMn1Mg0,5(A)

UNS

-

Int. Normen

-
Werkstoff-Nr. EN AW-3017
Beschreibung Aluminium-Manganlegierung

EN/DIN Bez.

AlMn1Cu0,3

UNS

-

Int. Normen

-